REGULAMIN Studia 43

 

1. Klient wraz z wykupieniem karnetu oświadcza iż zapoznał się z regulaminem obowiązującym w klubie oraz, że   nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
2. Klientem Studia 43 może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Jednorazowa opłata za wydanie karnetu wynosi 10zł.
4. W przypadku utraty karnetu przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu. Za wydanie kolejnego karnetu, Klub pobierze opłatę w wysokości 10 zł.
5. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca. W tym czasie należy wykorzystać określoną w karnecie liczbę wejść.
6. Możliwe jest zawieszenie karnetu dwa razy w roku.
7. Karnet upoważnia do korzystania z zajęć, na które został wykupiony.
8. Karnet wystawiany jest imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości odstępowania go osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został wystawiony STUDIO 43 zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
9. Karnet należy pozostawić u pracownika recepcji przed przystąpieniem do ćwiczeń.
10.Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
11.Na sali do ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie dostosowane do rodzaju treningu, oraz ręcznik.
12.Przed rozpoczęciem ćwiczeń uczestnik powinien sprawdzić urządzenie i w przypadku zauważenia usterki zgłosić ten fakt trenerowi lub w recepcji.
13.Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora.
14.Po zakończeniu danego ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na miejsce, oraz zdezynfekować właściwym płynem.
15.Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy . Pierwszeństwo na zajęcia fitness mają osoby , które zapisały się na dany dzień i konkretną godzinę.
16.Zajęcia grupowe odbywają się przy minimalnej liczbie 5 osób, w innym przypadku aerobic zostanie odwołany. W takiej sytuacji uczestniczki zajęć mogą skorzystać z siłowni lub odrobić zajęcia w terminie ważności karnetu.
17.Po terminie ważności karnetu niewykorzystane wejścia przepadają. Nie można odrabiać zajęć po przedawnieniu karnetu.
18.Klub zastrzega sobie możliwość odwołanie zajęć.
19.Promocje nie łączą się ze sobą.
20.Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.